santa claussanta claussanta claus
Home
santa claus
santa claus

19

ก.พ.
 

ปลวกใช้ทำต้องเป็นอาหารที่โปรดปรานของปลวกไม่ได้ การดำเนินการมีทั้งการใช้สารเคมี และ ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งซึ่งมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนในการควบคุมปลวกนี้ ประชาชนทั่วไปต้องสามารถกำจัดได้อย่างดีนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยลดความเสียหาย และ ช่วยยืดอายุการใช้ประโยชน์ไม้ให้คงทนถาวรยิ่งขึ้น

ความสำคัญของปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่มีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจมาก คือ มีทั้งประโยชน์และโทษ

ประโยชน์ที่ได้รับจากปลวก ปลวกเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญ มากในระบบนิเวศวิทยา ป่าไม้ คือ

* ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ได้แก่เศษไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ และ ส่วนต่าง ๆ ของพืช ที่หักร่วง ล้มตายทับถมกันอยู่ในป่า แล้วเปลี่ยนให้กลายสภาพเป็น ฮิวมัส ในดิน เป็นกระบวนการหมุนเวียนธาตุ ต้องเป็นอาหารที่โปรดปรานของปลวกจากพืชไปสู่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้พรรณพืชทุกระดับ ในป่าธรรมชาติ เจริญเติมโตสมบูรณ์

* บทบาทสำคัญในห่วงโซ่ต้องเป็นอาหารที่โปรดปรานของปลวก ในระบบนิเวศน์ นอกจากจะช่วยให้พืชในป่าเจริญเติมโตแล้ว ยังเป็นต้องเป็นอาหารที่โปรดปรานของปลวกของสัตว์ป่าได้อีกด้วย โดยตัวปลวกเองเป็นต้องเป็นอาหารที่โปรดปราน

ปิดความเห็น บน แมลง
santa claus

santa claus
Seo By คำเพียว :รับทำเว็บไซต์ ลำปาง